SIA FORCEO

Privātuma politika

Šī privātuma politika informē par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, apstrādes termiņu un datu subjekta (“Lietotājs”) tiesībām, kas rodas lietojot interneta vietni www.forceo.lv (“Vietne”). Mēs apstrādājam jūsu personas datus saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas parlamenta un padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (“Regula”), kā arī citiem tiesību aktiem, kas regulē privātuma un datu apstrādes jautājumus.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FORCEO”, reģ.Nr. 40008011303, juridiskā adrese: Pērnavas iela 55-32, Rīga LV-1009 (turpmāk – “Pārzinis”, “mēs, mūsu”). 

Sūdzību vai jautājumu par personas datu apstrādi var uzdot mūsu datu aizsardzības speciālistam, nosūtot to uz: forceo@forceo.lv.

Personas datu apstrādes nolūki

Lietotāju personas dati tiek apstrādāti šādos nolūkos:

 • Pieteikšanās un reģistrācija kursiem, pasākumiem, aktivitātēm, konsultācijām;
 • Informācijas un atbildes sniegšana uz Lietotāju jautājumiem;
 • Pakalpojumu un informācijas sniegšana, kuru saņemšanai Lietotājs pieteicies;
 • Informācijas sniegšana par gaidāmajiem pasākumiem;
 • Rēķinu sagatavošana un nosūtīšana;
 • Dalībnieku sarakstu, vārdu karšu un apliecību sagatavošana;
 • Pieteikšanās Pārziņa izsludinātajiem vakantajiem amatiem;
 • Mārketinga komunikācija;
 • Vietnes uzturēšana un darbības uzlabošana;
 • Sūdzību, ierosinājumu un jautājumu izskatīšana.

Apstrādājot Lietotāju personas datus, mēs izvērtējam privātuma riskus un pielietojam mums pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, kas nepieciešami drošai personas datu apstrādei saskaņā ar Regulā noteiktiem principiem.

Mūsu darbinieki un darbuzņēmēji Lietotāju personas datus lieto tikai iepriekš minētajos nolūkos. 

Personas datu apstrādes pamati

Pārzinis veic Lietotāju personas datu apstrādi tikai pamatojoties uz sekojošiem tiesiskiem datu apstrādes pamatiem:

a) Lietotāja piekrišana savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

b) datu apstrāde ir nepieciešama līguma noslēgšanai ar Lietotāju vai tā izpildei, vai pasākumu veikšanai pēc Lietotāja pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

c) datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

d) datu apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu Lietotāja vai citas fiziskas personas vitālas intereses;

e) Datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;

f) Datu apstrāde ir vajadzīga Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai.

Personas datu glabāšanas termiņš

Iegūtos personas datus Pārzinis glabā kamēr:

 • dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;
 • Lietotājs vai Pārzinis var realizēt savas leģitīmās intereses normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
 • pastāv juridisks pienākums glabāt personas datus;
 • ir spēkā Lietotāja piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Personas datu apstrāde jaunumu izsūtīšanas nolūkos

Personas datu veidi: e-pasts (atsevišķos gadījumos – vārds un/vai uzvārds);

Personas datu apstrādes nolūks:  jaunumu un paziņojumu nosūtīšana, komunikācijai;

Personas datu apstrādes pamats: Lietotāja piekrišana vai Pārziņa leģitīmas intereses;

Personas datu apstrādes termiņš: pastāvīgi, kamēr persona neatsauc savu piekrišanu vai neatrakstās no jaunumu saņemšanas.

Pasākumu dalībnieku personas datu apstrāde

1) Personas datu veidi: vārds un/vai uzvārds, e-pasts un/vai citi dati;

Personas datu apstrādes nolūks: dalības reģistrācija, atgādinājuma nosūtīšana par pasākumu, informācijas nosūtīšana par līdzīgiem pasākumiem un aktivitātēm;

Personas datu apstrādes pamats: līguma izpilde;

Personas datu apstrādes termiņš: līdz pasākuma beigām un 2 mēnešus pēc tam.

2) Personas datu veidi: vārds un/vai uzvārds, e-pasts;

Personas datu apstrādes nolūks: jaunumu un paziņojumu nosūtīšana;

Personas datu apstrādes pamats: Lietotāja piekrišana vai Pārziņa leģitīmās intereses;

Personas datu apstrādes termiņš: pastāvīgi, kamēr persona neatsauc savu piekrišanu vai neatrakstās no jaunumu saņemšanas.

Pieteikšanās konsultācijām 

Personas datus, kurus Vietnes Lietotāji iesniedz, piesakoties konsultācijai, Pārzinis apstrādā tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams konsultācijas sniegšanai vai cita pakalpojuma sniegšanas nolūkam, kuram ir pieteicies Lietotājs. Lietotāja iesniegto e-pastu Pārzinis apstrādā saskaņā ar 5.punktā noteikumiem.

Datu nodošana trešajām personām

Pārzinis neizpauž Lietotāju personas datus trešajām personām, izņemot:

 • saskaņā ar Lietotāja skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • normatīvajos aktos paredzētajām personām, tajos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • normatīvajos aktos noteiktos gadījumos leģitīmo interešu aizsardzībai.

Pakalpojumi, kuru ietvaros Pārziņa pakalpojumu sniedzēji apstrādā Lietotāju personas datus:

1) Personas datu apstrādes mērķis/pakalpojums: Vietnes hostings

Datu veidi: Visi Lietotāja ievadītie personas dati. Pakalpojuma sniedzējam ir iespēja piekļūt datiem, taču bez Pārziņa pieprasījuma personas datiem nepiekļūst.

Datu nodošana trešajām valstīm: Nav

2) Personas datu apstrādes mērķis/pakalpojums: Jaunumu izsūtīšana

Datu veidi: E-pasts

Datu nodošana trešajām valstīm: Nav

3) Personas datu apstrādes mērķis/pakalpojums: Saziņas WhatsUp spraudnis

Datu veidi: Visi Lietotāja ievadītie personas dati. Pakalpojuma sniedzējam ir iespēja piekļūt datiem, taču bez Pārziņa pieprasījuma personas datiem nepiekļūst.

Datu nodošana trešajām valstīm: Ir. Noslēgts līgums par datu nodošanu uz trešajām valstīm, kas balstīts uz EK izstrādātajām standartklauzulām.

4) Personas datu apstrādes mērķis/pakalpojums: Vietnes uzturēšana

Datu veidi: Visi lietotāja Vietnē iesniegtie personas dati. Pakalpojuma sniedzējam ir iespēja piekļūt datiem, taču bez Pārziņa pieprasījuma personas datiem nepiekļūst.

Datu nodošana trešajām valstīm: Nav 

Mainot šādu pakalpojumu sniedzējus, mēs garantējam, ka vienmēr veidojam sadarbību tikai ar uzticamiem partneriem, kas nodrošina Regulas prasību ievērošanu. 

Lietotāju tiesības

Lietotājiem ir tiesības pieprasīt informāciju par viņu personas datiem jebkurā laikā, pārbaudīt glabātās informācijas pareizību un/vai labot vai atjaunināt šo informāciju, pieprasīt apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi un atsaukt doto piekrišanu. Lietotāji var arī lūgt pilnībā izdzēst viņu personas datus, ja tie nav nepieciešami turpmākai apstrādei.

Pārzinis pieliks visas komerciāli pamatotas pūles, lai nodrošinātu Lietotāju ar atbilstošu piekļuvi jebkādiem Lietotāja personas datiem 1 mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas.

Lai aizsargātu Lietotāju privātumu un drošību, Pārzinis veiks atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu Lietotāja identitāti pirms informācijas izsniegšanas par pieprasītajiem personas datiem.

SĪKDATNES

“Sīkdatnes” ir sīka apjoma informācija, kuras interneta vietne saglabā lietotāja datorā vai mobilajā ierīcē, kad lietotājs apmeklē interneta vietni.

Sīkdatņu izmantošana Vietnē

Vietne izmanto obligātās sīkdatnes un sesijas sīkdatnes, lai:

 • nodrošinātu Vietnes drošību un pārvaldītu to;
 • atcerētos, vai Lietotājs ir sniedzis piekrišanu sīkdatņu lietošanai Vietnē.

Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek lietota, lai identificētu Lietotāju personīgi. Šīs sīkdatnes netiek izmantotas nekādiem citiem nolūkiem, kā tikai tiem, kuri šeit ir aprakstīti.

Kā kontrolēt sīkdatnes?

Lietotājs var izdzēst visas sīkdatnes, kas jau ir Lietotāja ierīcē, notīrot pārlūkprogrammas pārlūkošanas vēsturi un tādējādi atspējojot visas sīkdatnes no visām Lietotāja apmeklētajām vietnēm.

Attiecībā uz dažādu sīkdatņu pārvaldību, lielākā daļa pārlūkprogrammu atļauj kontrolēt un pārvaldīt sīkdatnes, izmantojot pārlūkprogrammu iestatījumus. 

Tomēr brīdinām, ka funkcionālo sīkfailu atspējošana var ietekmēt Vietnes darbību un / vai ierobežot sniegtos pakalpojumus. Atspējojot šādas sīkdatnes, Lietotājs var arī pazaudēt tam noderīgu informāciju. Lietotājam var nākties manuāli pielāgot atsevišķas sīkdatņu izvēles katru reizi, kad apmeklē Vietni.

Jautājumu un sūdzību iesniegšana

Lietotāji var sūtīt savus jautājumus par vispārīgiem datu aizsardzības jautājumiem vai par viņu personas datu apstrādi Pārziņa datu aizsardzības speciālistam uz: forceo@forceo.lv. 

Ja Lietotājs uzskata, ka Pārzinis pārkāpj Lietotāja likumā noteiktās tiesības vai Lietotāja personas datu apstrādes noteikumus, Lietotājs var iesniegt sūdzību datu valsts inspekcijā, kas atrodas pēc adreses: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, tālr. 67223131, e-pasts: info@dvi.gov.lv.