mail copy

Ikviens uzņēmums pasaulē tiek vadīts caur procesiem. Visu pasaules apbrīnojamāko uzņēmumu (piem., Apple, FedEx, Amazon.com, Coca-Cola, Google, Nike, General Electric, IBM u.c.) ikdiena paiet meklējot darbības izcilību un nemitīgi uzlabojot esošos procesus, jo tas:

 1. Paaugstina klientu apmierinātību;
 2. Samazina laiku, kurā produkts vai pakalpojums nonāk pie klienta;
 3. Paaugstina darba efektivitāti;
 4. Samazina izmaksas;
 5. Ceļ darbinieku apmierinātību, jo uzlabojas sadarbība un tiek ieviesta labākā darba prakse;

Apmācības noderīgas: Biznesa struktūrvienību vadītājiem, kuri vēlas pilnveidot, atsvaidzināt zināšanas, apgūt efektīvas metodes procesu vadīšanai praksē.

Apmācību metode: OJT+

Apmācību ilgums: 2 dienas

Maksimālais dalībnieku skaits: 16

Pasniedzējs:Andris Balodis

6. Nodrošina aktivitāšu caurredzamību komandai un organizācijai kopumā;

7. Nodrošina spēju pielāgoties mainīgajiem tirgus apstākļiem.

 

Procesu vadība ir komandas sports, kur svarīgs ir katra iesaistītā cilvēka darba rezultāts, taču ārkārtīgi svarīga ir struktūrvienības vadītāja loma, kurš vada struktūrvienībai piekrītošos procesus. 

 

Kas jāprot kvalificētam procesu vadītājam?

Sharedserviceslink and Tungsten Network pētījuma dati atklāj, ka procesu vadītājiem vissvarīgākās ir 5 prasmes:

1) jāprot vadīt pārmaiņas;

2) jāprot komunicēt;

3) jāprot iegūt  ietekmi un reālas pilnvaras uzņēmuma ietvaros;

4) jāsaprot procesā notiekošais;

5) jāparedz, kā izmaiņas procesā ietekmēs citas uzņēmuma nodaļas un biznesu kopumā.

Kā kļūt par kvalificētu procesu vadītāju? Darot, darot, darot! Procesu vadītājus apmācām pēc efektīvās, uz augstu rezultātu orientētās OJT+ metodes. Metodes pamatā ir apmācību darba vietā (On-the-job training) kombinēšana ar interaktīva semināra elementiem. Apmācību rezultātā dalībnieki ne tikai zina, kā jāvada procesi, bet prot tos vadīt savā darba vietā. 

 

Biznesa procesu vadības apmācību saturs:

1.diena (8h)

 

Pirmā mācību diena sniedz ieskatu vadīšanas koncepcijā, vienādo terminoloģiju un attīsta prasmes izveidot uzņēmumu/struktūrvienību. Tiks apskatīti Klientu uzvedības modeļi un praktiskais pielietojums. Apskatīta procesu plānošanas pieejas dažādiem procesu tipiem. Procesu mērogošana un dokumentēšana. Struktūras plānošana.

Klienta koncepcija.

Klienta gaidu vadība.

Procesu vadības rīki, to pielietošanas īpatnības.

Procesu plānošana.

Struktūras izveide un strukturālās pārmaiņas

2.diena (8h)

 

Kontrole par paveikto ir viens no svarīgākajiem vadītāja darbiem. Kontroles ietvaros tiek identificēts uzņēmuma darba „sausais atlikums”, kā arī izvērtēta darbības efektivitāte. Otrajā dienā tiks apskatīti kontroles sistēmu veidošanas principi un pieejas. Datu analīzes process un lēmumu pieņemšanas loģika. Modernā efektivitāte.

Kontroles sistēmas (KPI) izveide.

Datu analīze un lēmumu pieņemšana.

Cilvēku vadība (motivācijas un kontrole).

Pārmaiņu vadība.

Progresīvās vadības sistēmas.

 

Kā notiek procesu vadītāju apmācība? 

Norises laiks Etaps Ieguvums uzņēmumam
Pirms apmācībām

Iepazīšanās ar uzņēmuma procesu modeli un to aprakstošo dokumentāciju.

Mācību saturs tiek pielāgots konkrētā uzņēmuma, nozares prasībām.

Apmācību

laikā

Interaktīva apmācība pieredzējuša trenera vadībā.

Grupu un individuālie darbi.

Darba grāmata katram dalībniekam.

Praktiskie darbi tiek pildīti attiecībā uz vadītāja pārraudzītajiem procesiem. Mācību rezultāts ir izmantojams darba vietā pēc apmācībām.

Darba grāmata ietver metodikas, kas palīdz vadītājam pielietot apgūtās metodes patstāvīgi.

Pēc

apmācībām

Vadītājs iegūst reālus risinājumus savu procesu pārvaldībai.

Ieviešot mācībās izstrādātos risinājumus, vadītāji uzlabos procesu norisi, kas sekmēs darbības izcilību nodaļā, departamentā, uzņēmumam kopumā.  

Pēc mācībām dalībnieki būs apmācīti savā darba vietā: 

 • Identificēt procesa klientus un vadīt klientu gaidas;

 • Noteikt procesu tipu;

 • Plānot procesu norisi;

 • Veidot piemērotas struktūras;

 • Sadalīt darbinieku atbildības, pilnvaras;

 • Izveidot kontroles sistēmas (KPI);

 • Analizēt datus;

 • Uzlabot procesus;

 • Pielietot modernās vadības sistēmas. 

 

Kā atšķirt procesus no projektiem? Kā tos vadīt?

Mērķi, procesi un struktūra

Vairāk jautājiet Andrim Balodim pa e-pastu: andris.balodis@forceo.lv vai tālruni 29 282 101.